Programtablå
Programtablå | Interna regler |


Närradioföreningens regler

Beviljad permanent sändningstid gäller tillsvidare. Årsmötet i Närradioföreningen beslutar om nytt sändningsschema. Tiden gäller endast för den förening som beviljats tiden. Ingen annan förening får någonsin använda sig av sändningstiden utan skriftligt tillstånd från Närradioföreningen Stockholm-Sydväst. Brott mot denna regel kan leda till avstängning. Sändningstider kan ej överlåtas till andra föreningar. Beslut om överlåtelse fattas endast av Närradioföreningen Stockholm-Sydväst.

Tillfällig sändningstid gäller endast för den tid som avses. I övrigt gäller de regler som står beskrivna i stycket ovan.

Ansökan om sändningstid samt avsägelse och byte av sändningstid skall vara Närradioföreningen Stockholm-Sydväst tillhanda senast 10 helgfria arbetsdagar innan ändringen är tänkt att träda i kraft. Vid senare inkomna ansökningar finns risk att ansökan inte hinner behandlas. Tänk på att er ansökan inte är godkänd förrän ni fått ett skriftligt besked därom utav Närradioföreningen Stockholm-Sydväst. Undantaget är anmälan om sändningsuppehåll, som måste vara oss tillhanda senast dagen innan ändringen är tänkt att träda i kraft. Vid sådana fall gäller det datum som återfinns på brevets poststämpel/faxens internminne/e-postens mottagningsdatum. Meddelanden som lämnas i Närradioföreningen Stockholm Sydväst:s brevlåda i vår studiolokal räknas som inkomna den dag brevlådan töms (obs då detta sker sällan, är detta ett opålitligt sätt att leverera viktig post).  

Genom att anmäla om sändningsuppehåll behöver ni inte betala för den tid ni anmäler uppehåll för. Syftet med att anmäla om uppehåll skall endast vara att tillfälligt, för kort tid, kunna ha uppehåll i sändningarna, t.ex. för semester. Anmälan om uppehåll kan ske i max 13 veckor per 12-månadersperiod, med räkning från det första anmälda uppehållet. (Exempel: Om en förening anmäler uppehåll från 1 maj till 12 juni år 200X, börjar räkningen den 1 maj). Har ni anmält om sändningsuppehåll för en sändningstid kan Närradioföreningen låna ut er tid till någon annan under den tid som uppehållet avser. Ni kan då inte kräva att få tillbaka tiden förrän det datum ni själva anmält att uppehållet skulle upphöra. Föreningar som anmäler om uppehåll tillsvidare måste meddela senast 3 veckor i förväg om och när man skall återuppta sändningsverksamheten. Föreningar som lånar tid tillfälligt medan en annan förening har uppehåll på tiden skall informeras senast en vecka innan dess att deras lån går ut.

Har ni inte anmält sändningsuppehåll eller avsagt er tid etc debiteras ni normala sändningskostnader, tom det datum anmälan görs (se ovan angående rutiner för detta). Alla föreningar är skyldiga att lämna plats (dvs avstå från sina sändningar) för de aktiviteter som beslutas av antingen årsmötet i Närradioföreningen Stockholm-Sydväst eller som som beslutas av styrelsen i Närradioföreningen Stockholm-Sydväst. I de senare fallen måste de/den sändande föreningen/föreningarna få skriftligt besked därmot senast 2 veckor innan det tänkta tillfället.

Styrelsen i Närradioföreningen Stockholm-Sydväst har som princip att inte ta sändningstid från vissa föreningar för att ge tiden åt någon annan. Detta görs endast i samband med omfördelningar av sändningsschmat, vilket görs ungefär vartannat år. Finns ingen ledig sändningstid som passar Er förening, hänvisar vi till de andra sändarna i Stockholm Stad.

Postverket slarvar bort post. Bläcket i telefaxen kan vara slut. Tänk på att ni skall se till att få en bekräftelse på er anmälan/ansökan. Denna är ert kvitto - eller bevis - på ett beviljat beslut. Närradioföreningen tar inget ansvar för andra överlämningar av ansökning/anmälan än de som skickats med rekommenderad post. 

Postadressen som skall användas för tidsärenden är: Närradioföreningen Stockholm-Sydväst, Box 84, 129 22 HÄGERSTEN. Styrelsen har delegerat ansvaret för handläggning av sändningstider till Johan Nilsson. Överklagan av beslut fattade av Johan Nilsson skall ställas skriftligen till styrelsen i Närradioföreningen Stockholm-Sydväst. Beslut fattade av Johan Nilsson gäller dock tills dess att styrelsen - eller ett majoritetsutskott av denna - beslutat annorlunda. Johan Nilsson kan nås på privat telefon 0707 - 15 77 66 alt e-post johan@radiosydvast.se

fot-linje.gif (153 bytes)
Copyright 2004 Närradioföreningen Stockholm-Sydväst